News Stories

Dobowy i tygodniowy czas pracy kierowcy

Warto zapoznać się ze stosowaną definicją w nawiązaniu do Rozporządzenia 561/2006 WE jako ,,dzienny czas prowadzenia pojazdu” określające zsumowany czas prowadzenia pojazdu bądź zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do startu kolejnego dziennego okresu odpoczynku albo także między okresem odpoczynku lub tygodniowym okresem odpoczynku.

Co można przeczytać w wyżej wymienionym rozporządzeniu 561/2006 WE jako artykuł 6.

Pierwszy punkt dotyczy informacji o dziennym czasie prowadzanie pojazdu, który nie powinien przekraczać 9 godzin. Warto dodać iż cało dzienny czas jazdy samochodem może być także wydłużony do nie więcej aniżeli 10 godzin i nie w sposób większy aniżeli dwa razy w tygodniu.

Drugi punkt mówi o tym iż tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie powinien przekraczać 56godzin i z tego powodu może skutkować przekroczeniem maksymalnego tygodniowego czasu pracy, który został szczegółowo określony w dyrektywnie 2002/15/WE.

Punkt trzeci dotyczy się zsumowanego czasu prowadzenie pojazdu w ciągu dwóch następnych tygodni i nie powinien on w żadnym stopniu przekraczać 90 godzin.

Czwarty punkt odpowiada za tygodniowy a także dobowy czas prowadzenia pojazdu jako zakres całego czasu prowadzenia pojazdu na terytorium Wspólnoty bądź państwa trzeciego.

Ostatni punkt piąty związany jest z tym iż kierowca zapisuję jako inną prace cały czas przeznaczony w art. 4 pkt. e), oraz czas, który został spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej, który w żaden sposób nie obejmuję momentu stosowanie niniejszego rozporządzenia a także dotyczy zapisu wszelkiego okresu gotowości wyznaczonego w art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 od ostatniego dobowego bądź tygodniowego okresu, który przeznaczony był na odpoczynek. Zapis ten praktycznie zawsze dokonywany jest ręcznie na wykresówce bądź wydruku albo czasem przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzenia danych do wszystkich urządzeń rejestrujących.

Jak należy rozumieć dobowy czas prowadzenia pojazdu. Warto zapoznać się z rozporządzeniem 561/2006 o dziennym czasie prowadzenia pojazdu wynoszącym dokładnie 9godzin. Okresy pracy innej bądź różnego rodzaju gotowości w żaden sposób nie będą doliczane jako czas prowadzenia pojazdu. Czas prowadzenia pojazdu wyznaczony jest tylko i wyłącznie w okresie trwania czynności prowadzenia pojazdu wykazane przez tachograf cyfrowy lub analogowy w nawiązaniu do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 bądź rejestracja ręczna jako art. 16 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, który brzmi w sposób następujący: „W czasie gdy urządzenie jest niezdatne do użytku lub działa wadliwie, kierowcy zaznaczają na wykresówce lub wykresówkach bądź na karcie zastępczej, która ma być dołączona do wykresówki, wszystkie informacje dotyczące różnych okresów aktywności, które nie zostały przez urządzenie prawidłowo zarejestrowane.” Natomiast jeśli nastąpi awaria tachografu(cyfrowego lub analogowego) to wszystkiego rodzaju aktywności w poszczególnym dniu prowadzący pojazd(kierowca)winien jest obrysować na rewersie wyznaczonej wykresówki.

Więcej o tachografie i karty kierowcy przeczytasz na trans.eu